2023 ஆண்களுக்கான ODI ஆசியக் கோப்பையில் பங்கேற்பதற்காக இலங்கை கிரிக்கெட் தேர்வாளர்கள் பின்வரும் 15 பேர் கொண்ட அணியைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.