இதுவேளை, பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு 24, 25, 26 ஆம் திகதிகளில் மின்வெட்டு அமுப்படுத்தப்படாது எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், புத்தாண்டை முன்னிட்டு எதிர்வரும் 31 ஆம் மற்றும் ஜனவரி முதலாம் திகதிகளிலும் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட மாட்டாது எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது